جدول قیمت گذاری

استایل سفارشی فریش تم

فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد

پلن قیمت

۱۰۰۰ تومان

/روزانه

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

پلن قیمت

۱۲۰۰۰۰ تومان

/ماهانه

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

پلن قسمت

۷۵۰۰۰۰ تومان

/ماهانه

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

استایل سفارشی فریش تم ۲

فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد

پلن قیمت

۷۵۰۰۰ تومان

/سالانه

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

پلن قیمت

۷۵۰۰۰ تومان

/سالانه

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

پلن قیمت

۷۵۰۰۰ تومان

/سالانه

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فریش تم

فروشگاه فریش تم ارائه دهنده ی قالب های وردپرس