سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد)

debt

توضیحات پروژه

سامانه « مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت » با هدف احصاء و گزارش اطلاعات بدهی ها و مطالبات دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی از سراسر کشور و در راستای انجام تکالیف قانونی مندرج در بند (الف) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظم مالی کشور و ماده (۳) آیین نامه اجرایی آن ایجاد گردید.

قابلیت های کلیدی سامانه

 • تحلیل ریسک اعتباری دولت
 • شفافیت و قاعده مند شدن رفتار مالی دولت
 • ارایه آخرین اطلاعات « بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی» به تفکیک اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و بانک ها و موسسات اعتباری
 • ثبت و گزارش رویدادهای مالی مربوط به دولت که دستگاه خاصی متولی ثبت آن نمی باشد

جزییات پروژه

 • کارفرما: وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • بستر: شبکه دولت
 • تعداد کاربران: کلیه دستگاه های اجرایی کشور
 • سال تکمیل پروژه: ۱۳۹۵
 • متد تولید نرم افزار: RUP

ذینفعان

 • مرکز مدیریت بدهی ها و داراییهای مالی عمومی
 • کلیه دستگاه های اجرایی
 • اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکار و طلبکار از دولت
 • مجلس شورای اسلامی

اهداف و مزایا

 • تخمین نزدیک به واقع میزان بدهی و مطالبات دولت برای تصمیم سازی و تصمیم گیری صحیح
 • پیشگیری از کسری بودجه های پیش بینی نشده و برنامه ریزی برای تامین آن از محل مطالبات
 • افزایش ضابطه مندی در راستای شفاف سازی اقتصادی و افزایش سلامت اداری

شرکت شهپر اندیشه کادوس