سامانه منابع و مصارف بودجه (سناب)

sanab

توضیحات پروژه

در محیط مبتنی بر وب، کاربران می‌تواند تمامی اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه و همچنین تخصیص‌های دوره‌ای و ابلاغیه‌های تخصیص برای ردیف‌های مالی و متفرقه را در سیستم وارد کرده و انواع گزارش‌های مدیریتی را به‌صورت برخط در دوره‌های زمانی ماهیانه، سالیانه به‌صورت مستقل یا مقایسه‌ای با مشابه سال قبل از سیستم استخراج نمایند.
می‌توان منافع این سامانه را به‌صورت خلاصه، به شرح زیر برشمرد:
افزایش سرعت و دقت انجام فعالیت‌های مرتبط با مراحل تخصیص بودجه، کاهش حجم مکاتبات غیرضروری و کاهش هزینه زمانی جهت تهیه اطلاعات و گزارش‌های موردی، یکپارچه‌سازی اطلاعات فرآیند تخصیص بودجه در جهت افزایش توان تصمیم سازی و برنامه‌ریزی مدیران ارشد وزارتخانه و سایر نهادهای سیاست‌گذاری و نظارتی کشور، تسهیل ارتباط و اطلاع‌رسانی بین سازمان و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی.
اتصال به اتوماسیون اداری این امکان را برای کاربران فراهم می‌کند که بتوان انواع نامه‌های وارده را بر اساس کارها و وظایف تعیین‌شده در سیستم ثبت و ورود اطلاعات کنند و همچنین باعث می‌شود که نامه‌های ابلاغ تخصیص به استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ملی به‌صورت خودکار تولیدشده و به اتوماسیون اداری ارسال شود. تمامی ابلاغیه‌ها بر اساس اصل ابلاغیه در سیستم ثبت می‌شوند. امکان ثبت مشخصات نامه و تفکیک نامه‌های وارده و صادره ثبت‌شده و ثبت‌نشده به تفکیک کاربران در سیستم در نظر گرفته‌شده است. فرآیند ورود اطلاعات‌پایه برای امور، فصل و برنامه افزوده‌شده است، اطلاعات‌پایه تکمیلی طرح‌ها به‌منظور بودجه‌ریزی عملیاتی و بر مبنای عملکرد در سیستم در نظر گرفته‌ شده است. در سیستم جدید ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی از ردیف‌های متفرقه مطابق قانون بودجه تفکیک ‌شده است. امکان ورود اطلاعات ابلاغیه‌های ماده ۱۰ قانون تنظیم و ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران در سیستم فراهم‌شده است. تولید نامه‌های خروجی برای سهولت کار کارشناسان و رئیس اداره بهینه‌سازی شده است. تمامی سوابق ویرایش هر رکورد با مشخصات کامل در سیستم ثبت می‌شود.
ورود ارقام و اطلاعات اعتبارات مصوب و تخصیص دستگاه‌ها به‌صورت کلی یا برحسب برنامه و طرح در نظر گرفته‌شده است که این قابلیت باعث می‌شود که فارغ از شیوه ابلاغ، هم بتوان کلیه اعتبارات هزینه‌ای و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به خود دستگاه واگذار کرد و هم آنکه بتوان ارقام هزینه‌ای را به تفکیک برنامه و ارقام تملک دارائی‌های سرمایه‌ای را به تفکیک طرح‌های ملی در سیستم وارد کرد.
ورود و ذخیره ابلاغیه‌های مصوب و تخصیص ردیف‌های مالی، متفرقه، ماده ۱۰ و ۱۲ باقابلیت تفکیک اعتبار هزینه‌ای به “حقوق و مزایای مستمر ” و “سایر ” و یا به‌صورت کلی فراهم‌شده است. امکان مشخص نمودن برنامه برای ارقام هزینه‌ای و مشخص کردن طرح برای ارقام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سیستم در نظر گرفته‌شده است.

قابلیت های کلیدی سامانه

 • ثبت اطلاعات‌پایه مصارف شامل: دستگاه ملی-استان-طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی به همراه اطلاعات تکمیلی-ردیف مالی-ردیف متفرقه-نامه‌های خروجی-برنامه-فصل-امور-ماده ۱۰ قانون تنظیم-ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران- واحدهای اندازه‌گیری
 • ثبت اطلاعات‌پایه منابع شامل: قسمت، بخش، بند، جزء
 • ثبت مقادیر مصوب مصارف مطابق با قانون بودجه و ویرایش آن‌ها با توجه به ابلاغیه‌های سازمان برنامه شامل: دستگاه ملی-استان-طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی-ردیف مالی-ردیف متفرقه-هزینه‌ای دستگاه بر اساس برنامه-فصل-امور-ماده ۱۰ قانون تنظیم-ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران
 • ثبت مقادیر مصوب منابع عمومی و اختصاصی (به تفکیک ملی و استانی (مجموع)) برای هر جزء درآمدی مطابق با قانون بودجه و ویرایش آن‌ها با توجه به ابلاغیه‌های سازمان برنامه
 • ثبت مقادیر تخصیص و ویرایش آن‌ها مطابق با ابلاغیه‌های سازمان برنامه شامل: دستگاه ملی-استان-طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی-ردیف مالی-ردیف متفرقه-هزینه‌ای دستگاه بر اساس برنامه-فصل-امور-ماده ۱۰ قانون تنظیم-ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران
 • ثبت مقادیر پرداختی و ویرایش آن‌ها مطابق با تغییرات خزانه شامل: دستگاه ملی-استان-طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی-ردیف مالی-ردیف متفرقه-هزینه‌ای دستگاه بر اساس برنامه-فصل-امور-ماده ۱۰ قانون تنظیم-ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران
 • ثبت و ویرایش مقادیر وصولی منابع عمومی و اختصاصی (به تفکیک ملی و استانی (مجموع)) برای هر جزء درآمدی مطابق با تغییرات خزانه
 • ثبت مقادیر تنخواه‌گردان و ویرایش آن‌ها مطابق با ابلاغیه‌های سازمان برنامه شامل: دستگاه ملی-طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی-از محل ردیف مالی به دستگاه-از محل ردیف متفرقه به دستگاه
 • ثبت پرداختی تنخواه‌گردان و ویرایش آن‌ها مطابق با تغییرات خزانه شامل: دستگاه ملی-طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی-از محل ردیف مالی به دستگاه-از محل ردیف متفرقه به دستگاه
 • نمایش مقادیر دریافتی از محل سایر اعتبارات (ردیف مالی، ردیف متفرقه و محل ماده ۱۰ و ۱۲) برای دستگاه‌های ملی، طرح‌های ملی و استان‌ها
 • ثبت درصد کسر عدم بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و محاسبه و نمایش ارقام تخصیص با احتساب کسر بهره‌وری برای خزانه
 • گردش کار داخلی اداره به‌صورت کامل: اتصال سیستم به اتوماسیون اداری جهت مستندسازی مقادیر واردشده در سامانه-گردش کار کاملاً دستگاهی و حذف فرایند ارجاع اتوماسیونی و پاراف نامه‌های فیزیکی تخصیص-بررسی تمام ابلاغیه‌های وارده از سوی سازمان برنامه و تقسیم آن‌ها به انواع کار-ارجاع خودکار تمامی انواع کار به کارشناسان بر اساس دسترسی‌های از پیش تعیین‌شده-نظارت و پیگیری نحوه انجام کار توسط کارشناسان-ارزیابی عملکرد کارشناسان بر اساس کارهای محوله
 • در نظر گرفتن سقف تخصیص مشخص‌شده در کمیته‌های تخصیص و هشدار در صورت عبور از میزان سقف تخصیص
 • دستور پرداخت قسمتی از تخصیص ابلاغی با توجه به تصمیمات مدیریتی .
 • ایجاد نامه‌های تخصیص با فرمت جدید به‌عنوان خروجی سیستم
 • نگهداری سوابق برای تمامی رکوردهای واردشده و گزارش‌گیری از نحوه تغییرات
 • بررسی محدودیت‌های جدید بر اساس قوانین و اعمال آن‌ها در سیستم
 • ثبت اطلاعات موردنیاز از انواع موافقت‌نامه‌ها و تغییر در ارقام ابلاغی: هزینه‌ای دستگاه-طرح-هزینه‌ای ردیف مالی به دستگاه-تملک ردیف مالی به دستگاه-هزینه‌ای ردیف متفرقه به دستگاه-تملک ردیف متفرقه به دستگاه
 • در این سامانه از یک موتور گردش کار استفاده‌ شده است، که باعث می‌شود تا کلیه وظایف هر نامه مراحل اداری خود را به‌صورت خودکار طی نماید و علاوه بر این به مدیران اجازه داده است تا این فرآیندها را رصد و کنترل نمایند و در موقع لازم آن‌ها را بهبود بخشند.
 • سطوح دسترسی؛ در این سامانه، سطوح دسترسی به‌منظور ثبت اطلاعات در سطح ردیف بودجه برای کارشناسان تعریف می‌شوند و برای هر گروه کاربری در حالت‌های مختلف گردش کار قابل‌تغییر است.
 • گزارش‌های ثابت و پارامتریک؛ کاربران قادر می‌باشند در ورودی‌های گزارش‌های پارامترهای از پیش تعیین‌شده را مقداردهی نموده و بر اساس ورودی تعریف‌شده برای گزارش، خروجی موردنظر خود را مشاهده نمایند. رخداد نگاری؛ در این سامانه، علاوه بر اینکه هر رویدادی که در گردش کار اتفاق بیفتد ثبت می‌شود، همه فعالیت‌ها در فرم‌ها مانند ایجاد، ویرایش، حذف و ... با ذکر نام و مقدار همه فیلدها، زمان، کاربر، آدرس آی.پی، نام سیستم‌عامل و نسخه آن و جزئیات نیز ثبت می‌شوند.

جزییات پروژه

 • ارتباط با اتوماسیون اداری به‌منظور دریافت نامه ها و ثبت اطلاعات آن‌ها
 • تولید ابلاغیه های تخصیص بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و ارسال به اتوماسیون اداری
 • کارفرما: وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • بستر: شبکه دولت
 • تعداد کاربران: ۴۵۰,۰۰۰ کاربر
 • سال تکمیل پروژه: ۱۳۹۴
 • متد تولید نرم افزار: RUP

ذینفعان

 • اداره بررسی منابع و مصارف بودجه و تخصیص اعتبارات
 • اداره کل نظارت بر اجرای بودجه
 • خزانه معین استان‌ها
 • ذی حسابی دستگاه‌های اجرایی ملی
 • اداره کل خزانه

اهداف و مزایا

 • ارتباط با اتوماسیون اداری به‌منظور دریافت نامه ها و ثبت اطلاعات آن‌ها
 • تولید ابلاغیه های تخصیص بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و ارسال به اتوماسیون اداری
 • امکان ارجاع هوشمند کارهای هر نامه
 • امکان ثبت اطلاعات تخصیص
 • چرخه گردش کار

شرکت شهپر اندیشه کادوس